လက်တွေ့စာမေးပွဲအချိန်စာရင်းပြောင်းလဲခြင်းအသိပေးခြင်းနှင့် ပထမနှစ် Re-take (Semester I) အချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

လက်တွေ့စာမေးပွဲအချိန်စာရင်းပြောင်းလဲခြင်းအသိပေးခြင်းနှင့် ပထမနှစ် Re-take (Semester I) အချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း