ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလားေနာက္ဆံုးဗုိလ္လုပြဲနွင့္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနား

IMG_1119

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဖလားေနာက္ဆံုးဗုိလ္လုပြဲတြင္ဆုရရွိခဲ့ေသာအဖြဲ႔မ်ားနွင့္မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

IMG_1103IMG_1117

IMG_1122

ပထမဆု – စဥ္႔ကိုင္အေဆာင္ေနအတန္းေပါင္းစံုေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔

ဒုတိယဆု – ေနာက္ဆုံးနွစ္ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔

တတိယဆု – ဒုတိယနွစ္ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔