ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မနၱေလး)၏ တစ္ဆယ္႔ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနား

IMG_1399IMG_1400

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မနၱေလး)၏ တစ္ဆယ္႔ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားကို (၁.၂.၂၀၁၈) ေန႔တြင္ ေပ်ာ္ရွြွင္စြာ က်င္းပျပီးစီးခဲ့ပါသည္။