ေက်ာင္း၏အခ်က္အလက္

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ( မႏၲေလး )

၁။ တည္ေနရာ

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ( မႏၲေလး ) သည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တအံုေက်းရြာ အနီးတြင္တည္႐ွိပါသည္။ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမွ (၂)မိုင္(၆)ဖာလံု ကြာေဝးပါသည္။ စုစုေပါင္း ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းမွာ (၁၃၈.၀၇)ဧက ႐ွိပါသည္။

၂။ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္ ႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ( မႏၲေလး ) ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အေဆာက္အဦးအမ်ိဳးအစားမွာ သံကြန္ကရစ္(၃)ထပ္ အေဆာက္အဦးျဖစ္ၿပီး၊ (၇.၇.၂၀၀၃) တြင္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း စတင္ခဲ့ပါသည္။ အေဆာက္အဦးမွာ အလ်ား (၅၆၉) ေပ၊ အနံ (၃၁၃) ေပ႐ွိၿပီး၊ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ စုစုေပါင္းမွာ (၁၄၄၅၆၇) စတုရန္းေပ႐ွိေသာ U ပံုစံအေဆာက္အဦး ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ထပ္လွ်င္ (၁၄) ေပ အျမင့္႐ွိၿပီး၊ စုစုေပါင္းအျမင့္မွာ (၅၆)ေပ (၆)လက္မ ႐ွိပါသည္။ ၎အေဆာက္အဦးတြင္ ေပ(၄၀x၃၀) ႐ွိေသာ အခန္းေပါင္း(၄၈)ခန္း ပါ႐ွိပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ( မႏၲေလး ) ပင္မေဆာင္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအား ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ ေျမေနရာ႐ွင္းလင္းျခင္း၊ ပစၥည္းစုေဆာင္းျခင္းမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ (၂၇.၆.၂၀၀၃)ရက္ေန႔တြင္ ပႏၷက္တင္ မဂၤလာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး (၁.၇.၂၀၀၃)ရက္ေန႔တြင္ စက္အင္အား၊ လူအင္အားတို႔ျဖင့္ ေျမတူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာင္တံုေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ႐ံုး၏ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၉)ရက္ ေန႔စြဲပါစာအမွတ္၊ ၀၁/နယက(ဥ)/စဝ-၁ အရ၊ အစိုးရကြန္ပ်ဴတာေကာလိပ္ မွ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ( မႏၲေလး ) အဆင့္သို႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၀)ရက္ေန႔မွ စတင္တိုးျမွင့္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

၃။ လက္႐ွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာပါေမာကၡခ်ဳပ္

၄။ အစဥ္အဆက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏အမည္စာရင္း

၂၀၀၁ခုနွစ္                      ေဒၚသန္းႏြဲ႔ေအာင္              ကထိက(တာ၀န္ခံေက်ာင္းအုပ္)

၂၀၀၂ခုနွစ္                      ေဒၚျမသီတာေက်ာ္             ကထိက(တာ၀န္ခံေက်ာင္းအုပ္)

၂၀၀၄ခုႏွစ္                      ေဒၚျမသက္ေစာ                ကထိက(တာ၀န္ခံေက်ာင္းအုပ္)

၂၀၀၄ခုႏွစ္                      ေဒါက္တာသနၲာသိန္း         (ေခတၱေက်ာင္းအုပ္ႀကီး)

၂၀၀၇ခုနွစ္                      ေဒါက္တာသန္းႏုိင္စုိး          (ေခတၱေက်ာင္းအုပ္ႀကီး)

၂၀၀၈ခုႏွစ္                      ေဒါက္တာ၀င္းေအး            ပါေမာကၡခ်ဳပ္(တာ၀န္)