ဆက်သွယ်ရန်

  • တအုံကျေးရွာအုပ်စု စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင် မန္တလေးတိုင်း။
  • ၀၉-၂၀၅၉၆၀၅၊ ၀၉-၄၄၄၀၄၃၄၆၅၊ ၀၉-၇၇၆၇၄၅၄၆၁
  • ၀၉-၂၀၅၉၆၀၄
  • rector@cumandalay.edu.mm, prorector@cumandalay.edu.mm, cumdy.stuaffairs@cumandalay.edu.mm
Name:
Email:
3 + 6 = ?
Subject:
Message: