စတုတၳႏွစ္

စတုတၳႏွစ္ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား (ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ)

ဘာသာရပ္ ပထမႏွစ္ဝက္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္
အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္
ကသ-၄၀၁ Operations Research Final Year Project
ကသန-၄၀၂ Mathematics of Computing IV Mathematics of Computing IV
ကသ-၄၀၃ Analysis of Algorithms Operating Systems
ကသ-၄၀၄ DBMS Management Information System
ကသ-၄၀၅ Software Engineering Unified Modeling Language
ကသ-၄၀၆ Artificial Intelligence Computer Graphics

စတုတၳႏွစ္ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား (ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ)

ဘာသာရပ္ ပထမႏွစ္ဝက္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္
အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္
ကန-၄၀၁ Artificial Intelligence Database Management System
ကသန-၄၀၂ Mathematics of Computing IV Mathematics of Computing IV
ကန-၄၀၃ Electronics II Final Year Project
ကန-၄၀၄ Computer Architecture Computer Architecture
ကန-၄၀၅ Control System II Introduction to Cryptography
ကန-၄၀၆ Data and Computer Communications II Computer Networking