မူလစာမျက်နှာ

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)သည္ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္႐ွိၿပီး ပလိပ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕အၾကား ေညာင္ပင္ႀကီး ေက်းရြာအနီး ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ကားလမ္းမႀကီး အေ႐ွ႕ဘက္(၂)မိုင္(၆)ဖာလံုခန္႔တြင္ တည္႐ွိပါသည္။ အစိုးရကြန္ပ်ဴတာေကာလိပ္(မႏၲေလး) မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၂၀)ရက္ေန႔တြင္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး) အဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

cumdy-pic2 cumdy-pic3

တည္ေနရာလိပ္စာ အျပည့္အစံု

- ဦးပိုင္အမွတ္(၃၊၅၊၆-၁၊၆-၂၊၆-၃၊၇-က၊၈-၁)၊ တအံုေက်းရြာအုပ္စု၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း။

cumdy-pic4