မဟာတန္း

ဖြင့္လွစ္ထားေသာသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား

၁။ မဟာတန္း ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံသင္တန္း

- သင္ၾကားေသာ ဘာသာရပ္မ်ား

(က) အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္

(ခ) Mathematics of Computing

(ဂ) Artificial Intelligence & Analysis of Parallel Algorithms

(ဃ) Computer Networking & Distributed System

(င) Information System

(စ) Compiling Techniques & Programming Languages

၂။ မဟာတန္း ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာသင္တန္း

- သင္ၾကားေသာ ဘာသာရပ္မ်ား

(က) အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္

(ခ) Mathematics of Computing

(ဂ) Computer Architecture & Digital Signal Processing

(ဃ) Computer Networking & Distributed System

(င) Computer Control System & Computer Graphic Image Processing

(စ) Cryptographic Techniques and Data Security & Neural Network Computing