ပထမႏွစ္

ပထမႏွစ္ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား (ကြန္ပ်ဴတာသိပံၸ ႏွင့္ နည္းပညာ)

ဘာသာရပ္ ပထမႏွစ္ဝက္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္
ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ
အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္
႐ူပေဗဒ ႐ူပေဗဒ ႐ူပေဗဒ
ကသန-၁၀၁ ICS Digital Logic Fundamental
ကသန-၁၀၂ Mathematics of Computing I Mathematics of Computing I
ကသန-၁၀၃ Computer Application Technique I Data Structure
ကသန-၁၀၄ Programming Logic & Design OOP in C++