ဒုတိယႏွစ္

ဒုတိယႏွစ္ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား (ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ)

ဘာသာရပ္ ပထမႏွစ္ဝက္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္
အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္
ကသန-၂၀၁ Java Programming Java Programming
ကသန-၂၀၂ Mathematics of Computing II Mathematics of Computing II
ကသန-၂၀၃ Digital Fundamental Data Structure in Java
ကသန-၂၀၄ Data Base Management System System Analysis & Design
ကသ-၂၀၅ Computer Application Technique II Computer Application Technique II
ကသ-၂၀၆ Software Engineering Object- Oriented System

ဒုတိယႏွစ္ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား (ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ)

ဘာသာရပ္ ပထမႏွစ္ဝက္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္
အဂၤလိပ္ English English
ကသန-၂၀၁ Java Programming Java Programming
ကသန-၂၀၂ Mathematics of Computing II Mathematics of Computing II
ကသန-၂၀၃ Digital Fundamental Data Structure in Java
ကသန-၂၀၄ Data Base Management System System Analysis & Design
ကန-၂၀၅ Web Programming Digital Fundamental
ကန-၂၀၆ E-Circuit I E-Circuit I