တတိယႏွစ္

တတိယႏွစ္ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား (ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ)

ဘာသာရပ္ ပထမႏွစ္ဝက္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္
အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္
ကသန-၃၀၁ Computer Organization Operation System
ကသန-၃၀၂ Mathematics of Computing III Mathematics of Computing III
ကသန-၃၀၃ Data Communication Computer Networking System
ကသ-၃၀၄ SE & UML  Data Base Management System
ကသ-၃၀၅ Computer Application III Computer Application III
ကသ-၃၀၆ Advanced Programming Techniques Programming Language & Compiling Techniques

တတိယႏွစ္ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား (ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ)

ဘာသာရပ္ ပထမႏွစ္ဝက္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္
အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္ အဂၤလိပ္
ကန-၃၀၁ Computer Organization Operation System
ကသန-၃၀၂ Mathematics of Computing III Mathematics of Computing III
ကသန-၃၀၃ Data Communication Computer Networking
ကန-၃၀၄ Electronics I Electronic I
ကန-၃၀၅ Linear Control System I Digital System Design  II
ကန-၃၀၆ Electronics Circuit II Assembly Language