ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

???????????????????????????????

NTT Data Center မွ ေဆြးေႏြးပြဲ

ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပေသာ အသိပညာဗဟုသုတႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ NTT Data Center မွ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။

20160218_103838

20160218_113303

Global Innovation Consulting Inc. မွ ေဆြးေႏြးပြဲ

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၆ တြင္ Global Innovation Consulting Inc. မွ တတိယႏွစ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဂ်ပန္ IT System Development ကုမၸဏီမ်ားတြင္ Programmer ၊ System Analysis ၊ Project Managerအျဖစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။

 

IMG_4364

20160623_093253