ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲမ်ား

Award18

၂၀၁၃ – ၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ထူးခၽြန္ဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမာ်းအား ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေနစဥ္။